اسپری اتاق هشدارها برای راهنمایی استفاده و نگهداری

رنگ اتاق باید شود مهر و موم شده, و باید وجود داشته باشد هیچ تجمع گرد و غبار رنگ در درز اطمینان فشار مثبت, رنگ اتاق هوا باید کمی بزرگتر از هوا, نگه داشتن اتاق رنگ در شرایط فشار مثبت
رنگ اتاق اندازه گیری عوامل متعددی کباب: درجه روشن کباب رنگ اتاق که در آن خوب و نیاز می کند نقاشی اتاق با بستن D65 نور چراغ، در درجه روشن نیاز رسید 800-1000، در حالی که اتاق در داخل دیوار باید برای گنگ نور سفید; جریان هوا; فیلتر اثر، این برای دیدن است کباب رنگ سقف پنبه گاراژ مدل و عمومی با استفاده از EU5 و EU6 دو مدل، می توانید با استفاده از کباب رنگ اتاق شیعه در اتاق در داخل با تابش خورشید چراغ بالا.