توتون و تنباکو در دستگاه های هنان اختراع میله

گزارش وب سایت آنلاین تنباکو در 11 نوامبر سال 2015 با توجه به اداره مالکیت معنوی ملی دفتر دولتی مالکیت معنوی باز هنان حق ثبت اختراع از اختراع در شرکت مسئولیت محدود صنعت دخانیات: ماشین فیلتر.
اختراع دستگاه تشکیل میله فیلتر درگیر، از جمله برای تشخیص دود با تشکیل مقاله از انتقال سرعت از سنسور سرعت و برای دستگاه های لاستیک لاستیک دستگاه تنظیم درجه نایب لاستیک از دست داده و شعبه لاستیک دست دوم از جمله سری جاده پشتیبانی لاستیک دست اول تعویض دریچه، سری دوم جاده پشتیبانی چسب برای پمپ مواد; دستگاه لاستیک نیز از جمله کنترل و موتور، کنترل کننده نمونه سنسور سرعت اتصال, اتصال موتور، موتور را کنترل و چسب برای اتصال درایو مکانیکی پمپ مواد.