چگونه می توانم بهبود پانچ مرگ زندگی

دقت ماشین پرس یا مرگ قالب دوام تولید واقعی، فلزی، ماشین پرس یا علامت تجاری بسیار زندگی دیگر می میرند. بهبود جان زندگی مسئله جامع علاوه بر حق انتخاب مواد قالب، اما همچنین در قالب طراحی و ساخت، شرایط کار، اثرات از قالب خواص مواد موثر بر فرایند طراحی، تولید قالب اثر ابتدای ترخیص درگذشت هنگام استفاده از روغن کاری و دقت ماشین پرس یا تجهیزات به طور کامل بهبود یافته افزایش یافته و می باید. اینجا JinZhiDe سیستم های مکانیکی، روش اصلی بهبود دقت مشت زدن مرگ زندگی توضیح داد:
1، کاهش بارهای خارجی اعمال شده در چاقو
مواد و فرآیندهای تولید از پانچ پریفورم طراحی فرایند بهینه سازی سیستم های روانکاری، دقت شکل قالب زنی و غيره.
2، افزایش قدرت پانچ