نصب و راه اندازی ایران حلق آویز زنجیره شات انفجار ماشین

نصب و راه اندازی ایران حلق آویز زنجیره انفجار کوره دستگاه شات

امروز، تیم خدمات پس از فروش ما تا به اتمام نصب و راه اندازی زنجیره معلق شات انفجار کوره ماشین در ایران و تمیز قطعه کار مشتری را در سایت، اثر بسیار خوب است.