مشت زدن قوانین عادی عملیات ماشین آلات

قوانین عادی عملیات ماشین مشت زدن:
1. مطبوعات کارگران آموزش باید باشد، ساختار اصلی دستگاه، عملکرد، آشنا با کارکرد و برای به دست آوردن مجوز بهره برداری قبل از آنها را به طور مستقل می تواند عمل.
2. امنیت و کنترل دستگاه در استفاده مناسب از تجهیزات باید خودسرانه حذف.
3. بازرسی ماشین ابزار دستگاه درایو، اتصالات، روغن کاری و دیگر قطعات و حفاظت صحیح نصب پیچ مرگ بصورتی پایدار و محکم، حرکت.
4-دستگاه می باید خالی قبل از 2-3 دقیقه چک دستگاه کنترل ترمز پا, مانند انعطاف پذیری شناخته شده قبل از استفاده نیست با وجود در حال اجرا در حال اجرا.
5. قالب جامد بالا و پایین مرگ است برای اطمینان از موقعیت صحیح شستشو با دست حرکت سعی کنید چرخش ماشین (اتومبیل خالی) برای اطمینان از اینکه کار در قالب در شرایط خوب.