مشتریان روسیه وارد کارخانه ما شدند

مشتریان روسیه وارد کارخانه ما شدند

در 12 آوریل، دو مشتری روسی به کارخانه ما وارد شدند تا کالا را بررسی کنند. من پس از تمیز کردن نتایج بسیار راضی بودم. مجموعه ای از تصاویر را ضبط کردم

016446A36C0951CF291C0F4B561266F0

811B7C6B8633AC6B4F133C3F80D3C3DB

14