دستگاه انفجاری

انفجاری دستگاه اصلی استفاده می کند عبارتند از:
① انفجاری ماشین قسمت سطح تنش فشاری می تواند توانایی خود را برای قدرت و مقاومت به خوردگی خستگی را بهبود بخشد;
② ماشین تصحیح اعوجاج نازک دیواری قطعات انفجاری;
③ دستگاه تکنولوژی به جای سرد و گرم تشکیل انفجاری، پردازش قطعات آلومینیومی نازک دیوار بزرگ نه تنها بخش هایی از سطح تنش باقیمانده جلوگیری از می و تنش های فشاری است که می تواند به دست آمده برای قطعات خوب است. باید توجه شود به: انفجاری ماشین پردازش بخشی دما نباید بیش از حد بالا یا تنش فشاری خواهد شد ناپدید می شوند به طور خودکار در درجه حرارت بالا، بنابراین از دست دادن اثر مورد نظر. آنها استفاده از درجه حرارت تا قطعات از مواد مورد استفاده برای قطعات فولادی عمومی مورد ℃، آلومینیوم قطعات تنها 170 ℃ 260-290.