ماشین آلات صنعت گزارش انفجاری

جهانی از غلظت های بالا در انفجاری مصرف ماشین. در سال 2010 جهان شات انفجار کوره دستگاه مصرف ارزش های مصرف در اولین 8 و ماشین های انفجاری در تولید جهان سه چهارم و بالا شات سه انفجار ماشین مصرف و است تقریبا شات انفجار خروجی از نصف جهان.
با شروع از سال 2003، به دلیل توسعه صنعت ساخت تجهیزات انفجاری دستگاه تقاضا در چین به سرعت توسعه یافته. احتیاج جهان بزرگترین ضربه انفجار ماشین در سال 2010 شات انفجار کوره مصرف ماشین در چین دستگاه شات انفجار کوره برای فلز کار 20% از کل تولیدات جهان، تشکیل می دهد.