مشخصات عمومی عملیات پرس پانچ CNC جان پناه

تمرین کلی است:
1، قبل از استفاده از پرس پانچ CNC جان پناه، امنیت و یا اشیاء را از فضای کار تعصب خواهد شد.
2، بستن سوپاپ کمپرسور هوا، کمپرسور هوا منبع تغذیه را باز.
3، پاک جدول، پس از قدرت اصلی باز نگاه کنید اگر ماشین خالی وضعیت استثنا در حال اجرا بررسی فشار هوا.
4 برنامه سطح ورودی و آماده ابزار مورد نیاز برای تایید این تصویر.
5 هنگام تهیه ابزار 1) به ابعاد ابزار مناسب را انتخاب کنید. 2) اصلاح قالب. 3) تایید فاصله. 4) در اندازه گیری طول حالت تصمیم گرفت محل نصب. 5) تعیین ضخامت قالب پایین تر. 6) به حلقه متوسط صحیح را انتخاب کنید. 7) کن مناسب را انتخاب کنید.