تولد ماشین CNC پانچ جدید

تولد ماشین پانچ جدید CNC

TC`1`ZRR97NTT%_QOQL3W]T.jpg

تولد مدل جدید تا حد زیادی بهبود بهره وری کار و ظاهر

طراحی، پلت فرم تغذیه و میله پانچ در سطح یکسان برای حل اختلاف بین صفحات و ارتفاع نگهداری می شود.